Revize, kontroly a zkoušky tlakových zařízení

Zásobníky na stlačený vzduch, vzdušníky kompresoru, boilery či protiproudové ohřívače patří mezi tzv. tlaková zařízení. Dále je nacházíme u kotlů, v kotelnách nebo teplovodních či parních soustavách pro vytápění. Každý provozovatel takového zařízení je ze zákona povinen zajistit, aby v pravidelných intervalech proběhla kontrola a revize zařízení.

Nezapomeňte na pravidelnou kontrolu

O tom, jak nezbytné je provádět revize tlakových nádob, není třeba dlouho hovořit. Zanedbání kontroly může mít velmi závažné následky, které mohou v nejhorším případě končit újmou nejen na majetku, ale i na zdraví. Z tohoto důvodu je ve vlastním zájmu každého majitele tlakového zařízení, aby dodržoval zákon a včas přivolal šikovného revizního technika, který zkontroluje technický stav a provozuschopnost tlakového zařízení. V případě, že zjistí jakoukoliv závadu bránící řádnému chodu zařízení, majitel je povinen zajistit odstranění této závady, v některých případech může revizní technik dokonce nařídit úplné odstavení tlakové nádoby z provozu.

Jak často je třeba revizi tlakových nádob provádět? Záleží na tom, o jaký typ revize jde – nejprve se tedy podívejme na přehled různých revizí.

Revize a zkoušky tlakových nádob

U nových, rekonstruovaných nebo přemístěných zařízení ještě před uvedením do provozu je třeba provést tzv. výchozí revizi. Čtrnáct dní od zahájení provozu daného tlakového zařízení je pak potřeba provést první provozní revizi, která se poté opakuje v pravidelném intervalu jedenkrát za rok. Provozní revize je nejdůležitější, prověřuje totiž bezpečnost talkového zařízení za provozního tlaku a běžných podmínek. O něco důkladnější je tzv. vnitřní revize, která se provádí jednou za pět let. Při ní se ověřuje stav vnitřního povrchu tlakového celku, zkontroluje se (ne)přítomnost korozních jevů a případných usazenin. Po každé vnitřní revizi je nutno provést ještě zkoušku těsnosti. Nejméně jednou za devět let je poté nutno provést tlakovou zkoušku, která se provádí zkušebním tlakem větším, než je maximální provozní tlak zařízení.

O každé provedené revizi provede revizní technik záznam a vystaví revizní zprávu, kam zaznamená zjištění stav tlakového zařízení.

Máte zájem o revizi, zkoušku, kontrolu nebo školení?

Napište mi, do 48 hodin Vám odpovím!