Revize, kontroly a zkoušky plynových zařízení

Jako plynová zařízení označujeme všechny plynové spotřebiče, tedy včetně těch, které jsou běžně v provozu ve většině našich domácností – například domovní plynovody nebo plynové kotle. Každá právnická osoba, nebo fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost, která je majitel takového zařízení, je ze zákona povinna provést v určitých časových intervalech jeho revizi a kontrolu (respektive přivolat odbornou firmu, která se o vše postará).

Proč kontrolovat plynová zařízení

Důvodem je především předcházení možným škodám – a protože odběratel plynového zařízení nese za případné škody odpovědnost, je taková kontrola zároveň docela užitečnou záležitostí. Rizika spojená se zanedbáním péče o plynové zařízení nejsou rozhodně zanedbatelná. Pokud je při kontrole plynového zařízení zjištěn špatný technický stav některé z jeho součástí (ať už jde o vlastní spotřebič nebo plynovod), lze včasným zásahem ještě předejít budoucím haváriím, zapříčiněným zejména nežádoucím únikem plynu. Nejčastějšími příčinami takových nehod je korozní opotřebení materiálu nebo vysychání těsnícího materiálu v přívodných plynových trubkách, které vlivem neustálého působení zemního plynu postupně ztrácí svou funkci.

Co je to revize a kontrola

Jednou za rok je třeba vzhledem k výše uvedeným důvodům provést kontrolu plynového zařízení. Pozor, pojmy kontrola a revize neoznačují tutéž činnost. Při kontrole se pouze posoudí, zda stav daného plynového zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce, technickým parametrům a požární bezpečnosti. Provádí se rovněž kontrola ovzduší a netěsnosti a každou provedenou kontrolu je pověřený pracovník povinen zaznamenat do provozního deníku.

Revize plynového zařízení oproti tomu představuje komplexnější posouzení, které zahrnuje širší škálu úkonů: prohlídka, přezkoušení správného chodu, popřípadě měření nebo revize provizní bezpečnosti a spolehlivosti jednotlivých částí i celého zařízení. V rámci revize se posuzuje také správnost technické dokumentace a technická způsobilost obsluhy zařízení. Revize plynového zařízení se provádí jednou za tři roky (v tom roce pak již není nutné provádět výše zmíněnou kontrolu).

Máte zájem o revizi, zkoušku, kontrolu nebo školení?

Napište mi, do 48 hodin Vám odpovím!